Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak bij Bodycure Spijkenisse gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemeen
Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier de algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door Bodycure Spijkenisse ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bodycure Spijkenisse en de cliënt waarop Bodycure Spijkenisse deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Diensten
Bodycure Spijkenisse zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, per email of WhatsApp worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak - aan Bodycure Spijkenisse door te geven. Afmelding kan geschieden via telefoon, per e-mail of WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Bodycure Spijkenisse gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door te berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Bodycure Spijkenisse, verloren tijd inkorten op de behandeling, en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Bodycure Spijkenisse, wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.
4. Tarieven en betaling
Bodycure Spijkenisse vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van Bodycure Spijkenisse en plaats de prijslijst zichtbaar in de praktijk. Het bedrag dat staat voor de behandeling wordt berekend, overeenkomstig in tijd en materiaal. U bent verplicht alle door Bodycure Spijkenisse, gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening, waarbij u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling, speciale technieken, ortheses, nagelbeugels is geldend. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling of producten, te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich verplicht de factuur per omgaande over te maken aan Bodycure Spijkenisse. Bodycure Spijkenisse is gerechtigd voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.
5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet, aan Bodycure Spijkenisse, bij intake alle relevante medische gegeven gegevens welke van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de te leveren voetzorg. Bodycure Spijkenisse neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden beschermd volgens de Privacy Policy (de AVG wet). Deze is te vinden op de website en is aanwezig in de praktijk.
6. Geheimhouding
Bodycure Spijkenisse is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt tijdens behandeling verstrekt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bodycure Spijkenisse verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
Bodycure Spijkenisse, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Simone is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.
8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Bodycure Spijkenisse. Diefstal wordt door Bodycure Spijkenisse altijd gemeld bij de politie.
9. Garantie
Bodycure Spijkenisse geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Bodycure Spijkenisse. Bodycure Spijkenisse dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Bodycure Spijkenisse de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Indien Bodycure Spijkenisse en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.
11. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bodycure Spijkenisse het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.
12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Bodycure Spijkenisse en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.